[اسم]

shipping container

/ʃˈɪpɪŋ kəntˈeɪnɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کانتینر

معادل ها در دیکشنری فارسی: کانتینر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان