[ضمیر]

somebody

/ˈsʌmˌbɑd.i/

1 کسی

معادل ها در دیکشنری فارسی: یکی کس
مترادف و متضاد someone nobody
  • 1.Can somebody feed the cats?
    1. کسی می تواند به گربه ها غذا بدهد؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان