something


/ˈsʌm.θɪŋ/
/ˈsʌmθɪŋ/

ضمیر
1
something [ضمیر]
1
چیزی یک چیزی

متضاد:   nothing
  • به من کاری برای انجام دادن بده.
  • چیزی درباره این مکان وجود دارد که من را می‌ترساند.
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان