[فعل]

to stand over

فعل گذرا و ناگذر

1 بالای سر کسی ایستادن پاییدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان