[اسم]

suitcase

/ˈsuːt.keɪs/
قابل شمارش

1 چمدان

مترادف و متضاد case
  • 1. Have you unpacked your suitcase yet?
    1 . چمدانت را باز کرده ای؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان