[اسم]

suitcase

/ˈsuːt.keɪs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 چمدان

معادل ها در دیکشنری فارسی: جامه‌دان چمدان
مترادف و متضاد case
  • 1.Have you unpacked your suitcase yet?
    1. چمدانت را باز کرده ای؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان