system


/ˈsɪs.təm/
/ˈsɪs.təm/

اسم
1
system [اسم]
1
سیستم نظام

مترادف:   method organization structure
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان