[اسم]

دستگاه

( د-س-ت-گ-ا-ه )
1 device machine , apparatus

device /dɪˈvaɪs/ /dɪˈvaɪs/


machine /məˈʃiːn/ /məˈʃiːn/


apparatus /ˌæpəˈrætəs/ /ˌæpəˈreɪtəs/

2 system

system /ˈsɪs.təm/ /ˈsɪs.təm/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان