[فعل]

to teeter

فعل گذرا و ناگذر
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تلوتلو خوردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان