[عبارت]

tell a story

/tɛl ə ˈstɔri/

1 داستان گفتن داستان تعریف کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان