[عبارت]

tell a lie

/tˈɛl ɐ lˈaɪ/

1 دروغ گفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان