[حرف ندا]

thanks

/θæŋks/

1 ممنون متشکرم

informal
مترادف و متضاد thank you
 • 1. ‘How are you?’ ‘Fine, thanks.’
  1 . «حالت چطور است؟» «خوبم، ممنون.»
 • 2. Thanks for lending me the money.
  2 . ممنون که به من پول قرض دادی.
[اسم]

thanks

/θæŋks/
غیرقابل شمارش

2 تشکر سپاس، قدردانی

مترادف و متضاد gratitude
 • 1. How can I ever express my thanks to you for all you've done?
  1 . چطور می‌توانم قدردانی‌ام را بابت تمام کارهایی که انجام دادید، ابراز کنم؟
 • 2. We gave thanks to God for all our blessings.
  2 . ما بابت تمام نعماتمان از خداوند تشکر کردیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان