[عبارت]

think the world of someone

/θɪŋk ðə wɜrld ʌv ˈsʌmˌwʌn/

1 احترام فراوان برای کسی قایل شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان