[اسم]

traveler’s check

/ˈtrævələrz ʧɛk/
قابل شمارش

1 چک مسافرتی

مترادف و متضاد traveller’s cheque
  • 1.I only have traveler’s checks with me.
    1. من فقط چک های مسافرتی همراه خود دارم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان