[ضمیر]

we

/wiː/

1 [ضمیر اول شخص جمع] ما

معادل ها در دیکشنری فارسی: ما
  • 1.After dinner we want to go shopping.
    1. بعد از شام، می‌خواهیم به خرید برویم.
  • 2.If you don't hurry up we'll be late.
    2. اگر عجله نکنی دیر خواهیم رسید.
  • 3.Our greatest glory consists not in never falling, but in rising every time we fall.
    3. والاترین افتخار ما در هرگز زمین [شکست] خوردن نیست، بلکه در بلندشدن [برخاستن] ما پس از هر زمین‌خوردن [شکست] است.
کاربرد ضمیر we به معنای ما (ضمیر اول شخص جمع)
معادل ضمیر "we" در فارسی "ما" است. از لحاظ صرفی، ضمیر "we"، "ضمیر اول شخص جمع" و از لحاظ دستوری، فاعلی است. شکل مفعولی آن در انگلیسی "us" است. مثال:
".We've moved to Atlanta" (ما به "آتلانتا" نقل مکان کرده‌ایم.)
نکته: ضمیر we می‌تواند به‌طور کلی به مردم نیز اشاره داشته باشد. مثال:
".We should take more care of our historic buildings" (ما باید از ساختمان‌های تاریخی‌مان بیشتر مراقبت کنیم.)
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان