[اسم]

weathering

/ˈweðərɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 هوازدگی تغییر رنگ

  • 1.Atmosphere and water are the major causes of weathering.
    1. جو و آب اصلی ترین عوامل هوازدگی هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان