[اسم]

weaving

/wˈiːvɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 بافندگی نساجی

معادل ها در دیکشنری فارسی: پارچه‌بافی بافندگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان