[ضمیر]

what

/wɒt/

1 چی چه چیزی، آنچه، چه

 • 1. What caused the accident?
  1 . چه چیزی باعث تصادف شد؟
 • 2. What happened after I left?
  2 . پس از اینکه من رفتم چه اتفاقی افتاد؟
 • 3. What you need is a good meal.
  3 . آنچه [چیزی که] به آن نیاز داری یک وعده غذای خوب است.
What does he do?
کارش چیست؟ [چه کاره است؟]
what + be
چیست، چیه
 • 1. What is this?
  1. این چیه؟
 • 2. What is your name?
  2. اسمت چیه؟
کاربرد ضمیر what به معنای چه چیزی
ضمیر what به معنای "چه چیزی" ، "چی" است که در جملات سوالی برای پرسیدن اطلاعات به‌خصوصی در رابطه با چیزی یا فردی استفاده می‌شود. توجه کنید که به‌طور استثنا این ضمیر در هنگام پرسیدن زمان به معنای "چند" است. مثال:
"?What is your name" (اسم شما چیست؟)
اگر ضمیر what در ابتدای جمله خبری بیاید به معنای "آنچه" یا "چیزی که" است.
[تخصیص گر]

what

/wɒt/

2 چه

 • 1. What books did you buy?
  1 . چه کتاب‌هایی خریدی؟
 • 2. What color is your car?
  2 . ماشین شما چه رنگی است؟
What kind of
چه نوع
 • What kind of music do you like?
  چه نوع موسیقی دوست داری؟
What time is it?
ساعت چند است؟
کاربرد تخصیص‌گر what به معنای چه
تخصیص‌گر what به معنای "چه" است که قبل از اسامی می‌آید و همراه با اسم یک کلمه پرسشی تشکیل می‌دهد که در رابطه با ماهیت آن اسم سوال می‌کند، برای مثال:
"?What books" (چه کتاب‌هایی؟)
"?what color" (چه رنگی؟)

3 عجب چه

 • 1. What nonsense!
  1 . چه [عجب] مزخرفاتی!
what a
عجب
 • What a beautiful house!
  عجب خانه زیبایی!
کاربرد تخصیص‌گر what به معنای عجب
تخصیص‌گر what به معنای "عجب" است که قبل از اسامی می‌آید و همراه با اسم یک حرف ندا تشکیل می‌دهد که برای نشان دادن تعجب یا تعریف از چیزی استفاده می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان