[عبارت]

what a pity

/wʌt ə ˈpɪti/

1 چه حیف افسوس، آخی

معادل ها در دیکشنری فارسی: افسوس
  • 1.‘Are you married?’ ‘No.’ ‘What a pity.’
    1. «ازدواج کردید؟» «نه.» «چه حیف.»
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان