[اسم]

افسوس

( ا-ف-س-و-س )
1 regret remorse
حسرت، پشیمانی، دریغ، تاسف، حیف

regret /rɪˈgret/ /rɪˈgrɛt/


remorse /rɪˈmɔːrs/ /rɪˈmɔːs/

[حرف ندا]

افسوس

( ا-ف-س-و-س )
1 alas what a pity
برای بیان پشیمانی و تأسف

alas /əˈlæs/ /əˈlæs/


what a pity /wʌt ə ˈpɪti/ /wɒt ə ˈpɪti/

دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان