[صفت]

cendré

قابل مقایسه

1 خاکستری پوشیده از خاکستر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان