[صفت]

oral

/ɔʀal/
غیرقابل مقایسه
[حالت مونث: orale] [جمع مونث: orales] [جمع مذکر: oraux]

1 شفاهی

  • 1.Il a échoué à l'examen oral.
    1. او در امتحان شفاهی رد شد.
  • 2.L'examen comprendra une partie écrite et une partie orale.
    2. امتحان شامل یک قسمت کتبی و یک قسمت شفاهی خواهد بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان