[صفت]

orange

/ɔʀɑ̃ʒ/
قابل مقایسه
[حالت مونث: orange] [جمع مونث: orange] [جمع مذکر: orange]

1 نارنجی

des chaussettes/des fleurs/un crayon... orange
جوراب/گل‌های/مداد... نارنجی
 • 1. J’ai besoin des rubans orange.
  1. من روبان‌های نارنجی نیاز دارم.
 • 2. Mon père porte des chaussettes orange.
  2. پدرم جوراب‌های نارنجی می‌پوشد.
نکته درباره تطابق orange با اسم قبل از خودش
دقت کنید که orange با اسم قبل خود تطابق ندارد.
[اسم]

l'orange

/ɔʀɑ̃ʒ/
قابل شمارش مونث
[جمع: oranges]

2 پرتقال

 • 1.Les oranges et les citrons sont des agrumes.
  1. پرتقال و لیمو مرکبات هستند.
orange sanguine/orange pressée
پرتقال خونی/پرتقال آبگیری‌شده
 • Les oranges sanguines comptent le vitamin C.
  پرتقال خونی ویتامین سی دارد.
jus d'orange
آب پرتقال
 • Donnez-moi un verre de jus d'orange, s'il vous plaît.
  یک لیوان آب پرتقال به من بدهید، لطفاً.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان