[فعل]

recentrer

فعل گذرا و ناگذر

1 در مرکز قرار دادن در وسط قرار دادن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان