[اسم]

die Amts­über­ga­be

/amt͡sˈʔyːbɐˌɡaːbə/
قابل شمارش مونث
[جمع: Amts­über­ga­ben] [ملکی: Amts­über­ga­be]

1 واگذاری سمت

  • 1.Die Amtsübergabe haben wir sorgfältig vorbereitet und geplant.
    1. واگذاری سمت را بادقت آماده و برنامه‌ریزی کردیم.
  • 2.Ein genauer Zeitpunkt für die Amtsübergabe steht noch nicht fest.
    2. زمان دقیق برای واگذاری سمت هنوز قطعی نشده‌است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان