[حرف اضافه]

an

/an/
[همراه: dative]

1 توی داخل (محل)، در (محل)

an irgendwo (Dat.) sein/warten/...
در جایی بودن/منتظر بودن/...
 • 1. Ich warte am Bahnhof auf dich.
  1. من در ایستگاه قطار منتظر تو می‌مانم.
 • 2. Wir treffen uns am Bahnhof.
  2. ما همدیگر را در ایستگاه راه آهن می‌بینیم.
کاربرد an به معنای توی
در این کاربرد حرف اضافه an معنایی نزدیک به "توی" یا "داخل" دارد. وقتی از an برای اشاره به مکان استفاده می شود معمولا منظور چیزی حدودی است. وقتی می گوییم "am Bahnhof" (در ایستگاه قطار) یعنی محل دقیقی وجود ندارد و منظور ما جایی در ایستگاه است.
گاهی هم از حرف اضافه an برای اشاره به مکان هایی استفاده می شود که نمی توان به آن داخل شد مثلا "an der Rezeption" (در پذیرش/کنار میز پذیرش)

2 در (زمان)

an einem Wintermorgen/dem Nachmittag/...
در یک صبح زمستانی/بعدازظهر/...
 • 1. Am nächsten Montag geht es leider nicht.
  1. (در) دوشنبه آینده متاسفانه ممکن نیست.
 • 2. Dann sehen wir uns also am Dienstag.
  2. پس همدیگر را (در) سه شنبه می‌بینیم.
کاربرد واژه an به معنای در
از حرف اضافه an در این کاربرد برای نشان دادن یک تاریخ مشخص (عموما اشاره به روز خاص) استفاده می‌شود. البته این کاربرد از an در فارسی معادلی ندارد چون ما برای نشان دادن تاریخ از حرف اضافه استفاده نمی‌کنیم. به جمله زیر توجه کنید:
"Dann sehen wir uns also am Dienstag" (پس همدیگر را سه شنبه می‌بینم.)
در جمله بالا برای اشاره به زمان (Dienstag) از حرف اضافه am استفاده شده در حالیکه در معادل فارسی ما هیچ حرف اضافه‌ای قبل از "سه‌شنبه" نداریم.

3 در

 • 1.Am Anfang war alles sehr schwierig.
  1. در ابتدا همه چیز سخت بود.

4 کنار پهلو

an etwas (Dat.) sein/liegen/...
کنار چیزی بودن/قرار داشتن/...
 • 1. Der stab ist an dem Würfel.
  1. استوانه پهلوی مکعب است.
 • 2. Die Haltestelle liegt an der Ampel.
  2. ایستگاه کنار چراغ راهنمایی قرار دارد.
کاربرد an به معنای پهلوی
زمانی که از حرف اضافه an برای اشاره به جایگاه دو چیز نیست به هم استفاده می شود، an معنایی مشابه پهلو دارد و نشان می دهد دو چیز آنقدر به هم نزدیک هستند که فاصله ای بین آنها نیست. مثلا:
"Der stab ist an dem Würfel" (استوانه پهلوی مکعب است)
در این جمله an جایگاه این دو شکل را نسبت به هم نشان میدهد.

5 با با کمک

مترادف و متضاد mit
an etwas (Dat.) erkennen/machen/...
با چیزی شناختن/انجام دادن/...
 • 1. an der Schrift erkennen
  1. با کمک خط تشخیص دادن
 • 2. sich die Hände an einem Handtuch abwischen
  2. دستان را با حوله‌ای پاک کردن

6 به

an etwas (Akk.) lehnen/hängen/...
به چیزی تکیه دادن/آویزان کردن/...
 • 1. Er hängt ein Bild an die Mauer.
  1. او عکسی به دیوار آویزان می‌کند.
 • 2. etwas an die Mauer lehnen
  2. چیزی را به دیوار تکیه دادن
 • 3. Peter hat die Leiter an den Baum gelehnt.
  3. پیتر نردبان را به درخت تکیه داد.
کاربرد حرف اضافه an به معنای به
این حرف اضافه در این معنا به همراه افعال خاصی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در برخی موارد به جابجایی در جهت مشخصی اشاره دارد.
"" ()
باید توجه داشت که برخی از افعال باید همواره به همراه این حرف اضافه مورد استفاده قرار بگیرند.
"an jemanden/etwas denken" (به کسی/چیزی فکر کردن)
"sich an jemanden/etwas erinnern" (کسی/چیزی را به خاطر آوردن)
[قید]

an

/an/
غیرقابل مقایسه

7 در [اطلاعات ورود]

مترادف و متضاد ab
 • 1.an München
  1. در مونیخ
 • 2.Frankfurt an: 17.30
  2. فرانکفورت در (ساعت) 17:30
کاربرد واژه an در حالت قیدی
این واژه در این حالت صرفا برای ارائه دادن اطلاعات ورود یک وسیله نقلیه به کار می‌رود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان