an

am
/an/

حرف اضافه
1
an [حرف اضافه]
1
در (زمان)

همراه: dative

حرف اضافه
2
an [حرف اضافه]
2
توی داخل (محل)، در (محل)

همراه: dative
  • 1. من در ایستگاه قطار منتظر تو می‌مانم.
  • 2. ما همدیگر را در ایستگاه راه آهن می‌بینیم.

حرف اضافه
3
an [حرف اضافه]
3
به

همراه: accusative

حرف اضافه
4
an [حرف اضافه]
4
کنار پهلو

همراه: dative

حرف اضافه
5
an [حرف اضافه]
5
در

همراه: dative

حرف اضافه
6
an [حرف اضافه]
6
با با کمک

همراه: dative
مترادف:   mit

قید
1
an [قید]
1
در [اطلاعات ورود]

متضاد:   ab
  • 1. در مونیخ
  • 2. Frankfurt an: 17 . 30
    2. فرانکفورت در (ساعت) 17:30
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان