[فعل]

anrempeln

فعل گذرا و ناگذر

1 برخورد کردن ضربه زدن

2 دشنام دادن اهانت کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان