[فعل]

anrichten

فعل گذرا و ناگذر

1 آماده کردن حاضر کردن

2 سبب شدن باعث شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان