[صفت]

anrüchig

قابل مقایسه

1 بدنام

2 ناباب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان