[فعل]

anrühren

/ˈanˌʀyːʀən/
فعل گذرا
[گذشته: rührte an] [گذشته: rührte an] [گذشته کامل: angerührt] [فعل کمکی: haben ]

1 دست زدن لمس کردن

مترادف و متضاد anfassen berühren
 • 1.Ich nicht, ich habe hier überhaupt nichts angerührt.
  1 . من نه، من در اینجا اصلاً به چیزی دست نزدم.
 • 2.Rühr mich nicht an!
  2 . به من دست نزن!

2 متاثر کردن تحت تاثیر قرار دادن

مترادف و متضاد bewirken erschüttern
 • 1.Das Leid der Flüchtlinge rührte ihn an.
  1 . شعر پناهجویان او را متاثر کرد.
 • 2.Seine Geschichte rührt uns an.
  2 . داستانش ما را تحت تاثیر قرار داد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان