[فعل]

anrufen

/ˈanʁuːfən/
فعل گذرا
[گذشته: rief an] [گذشته: rief an] [گذشته کامل: angerufen] [فعل کمکی: haben ]

1 تلفن کردن تلفنی صحبت کردن

مترادف و متضاد anklingeln antelefonieren durchrufen telefonieren
 • 1.Ich werde Sie morgen bestimmt anrufen.
  1. من حتما فردا با شما تماس می‌گیرم.
jemanden anrufen
به کسی زنگ زدن
 • 1. Kann man Sie anrufen?
  1. آیا کسی می‌تواند با شما تماس بگیرد؟ [آیا می‌توانم به شما تلفن بزنم؟]
 • 2. Peter ruft kurz seine Freundin an .
  2. پیتر کوتاه با دوستش (تلفنی) صحبت کرد.
jemanden jeden Tag/jede Nacht/am Abend/... anrufen
به کسی هر روز/هرشب/عصر/... زنگ زدن
 • Er ruft mich morgen an.
  او فردا به من زنگ می‌زند.
کاربرد واژه anrufen به معنای تلفن زدن
"anrufen" در این کاربرد به معنای برقرار‌کردن تماس تلفنی یا تلفنی صحبت کردن با دیگران است. البته "anrufen" تنها تلاش برای تماس را می‌رساند و ممکن است شما این تماس را پاسخ نداده باشید.

2 کمک خواستن مراجعه کردن

مترادف و متضاد anflehen bitten sich wenden verlangen nach
 • 1.Sie haben die Gerichte angerufen.
  1. آنها به دادگاه مراجعه کردند.
 • 2.Warum wird die UN nicht angerufen?
  2. چرا از سازمان ملل کمک نخواستید؟
jemanden um etwas (Akk.) anrufen
از کسی بابت چیزی درخواست کمک کردن
Gott um etwas (Akk.) anrufen
از خدا بابت چیزی درخواست کردن
 • Ruf Gott um Gnade an!
  از خدا طلب بخشش کن.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان