[فعل]

anrücken

فعل گذرا و ناگذر

1 جلو آمدن جلو رفتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان