[اسم]

das Auditorium

قابل شمارش خنثی

1 سالن اجتماع

2 شنوندگان

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان