[عبارت]

auf Achse sein

/aʊf aksə zaɪn/

1 در مسیر [راه] بودن در سفر بودن

  • 1.In meinem Beruf als Vertreter ist man ständig auf Achse.
    1. در شغل من به عنوان نماینده (فروش)، آدم همیشه در مسیر [راه] است.
  • 2.Sie sind immer auf Achse und haben für nichts Zeit.
    2. شما همیشه در سفر هستید و برای هیچ‌چیز زمان ندارید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان