[عبارت]

auf das falsche Pferd setzen

/aʊf das falʃə pfeːɐt zɛtsən/

1 به بیراهه رفتن اشتباه کردن

  • 1.lch habe auch oft auf das falsche Pferd gesetzt.
    1. من هم زیاد به بیراهه رفتم.
  • 2.Mit unserem Online-Shop haben wir aufs falsche Pferd gesetzt.
    2. ما با خرید آنلاین خود اشتباه کردیم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان