[عبارت]

auf dem Laufenden sein

/aʊf deːm laʊfəndən zaɪn/

1 در جریان ماوقع بودن به روز بودن

  • 1.Als lnformatiker muss man immer auf dem Laufenden sein.
    1. به عنوان دانشمند رایانه باید همیشه به روز بود.
  • 2.Petre liest immer die neusten Fachzeitschriften, um stets auf dem Laufenden zu sein.
    2. "پیتر" همواره جدیدترین مجلات علمی را می‌خواند تا همیشه در جریان ماوقع قرار بگیرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان