[عبارت]

auf dem hohen Ross sitzen

/aʊf deːm hoːən ʁɔs zɪtsən/

1 غرور داشتن از خود راضی بودن، متکبر بودن

  • 1.Birgit hat mir auch schon erzählt, dass er auf dem hohen Ross sitzt.
    1. "بیرگیت" برای من هم تعریف کرد که او (بسیار) غرور دارد.
  • 2.Und die Leute sagen mir, dass ich auf einem hohen Ross sitze.
    2. و مردم به من می‌گویند که من از خود راضی‌ام.
توضیحاتی در رابطه با این عبارت
معنی تحت‌اللفظی این عبارت "بر روی بلندترین اسب مسابقه نشستن" است و کنایه از "از خود راضی بودن" یا "غرور داشتن " دارد.
باید توجه داشت که در اینجا از واژه "Ross" به جای "Pferd" استفاده شده‌است و از آن جهت که این واژه‌ها تفاوت اسبها در جنگجو و یا اهلی بودن را نشان می‌دهند، بر روی "اسب مسابقه" نشستن به تنهایی دارای بار معنایی جدایی می‌باشد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان