[اسم]

die Aufwendung

قابل شمارش مونث

1 استفاده

2 هزینه مخارج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان