[صفت]

aufwändig

قابل مقایسه

1 پرهزینه پردردسر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان