[فعل]

sich aufwärmen

/ˈaʊ̯fˌvɛʁmən/
فعل بازتابی
[گذشته: wärmte auf] [گذشته: wärmte auf] [گذشته کامل: aufgewärmt] [فعل کمکی: haben ]

1 گرم کردن

  • 1.Die Spieler wärmten sich vor dem Spiel auf.
    1. بازیکنان خودشان را قبل از بازی گرم کردند.
  • 2.Sie wärmte sich am Ofen auf und erzählte ihre Geschichte.
    2. او خودش را کنار بخاری گرم کرد و داستانش را تعریف کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان