[فعل]

aufzeichnen

فعل گذرا و ناگذر

1 رسم کردن کشیدن

2 ضبط کردن یادداشت برداشتن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان