[اسم]

die Aufzeichnung

قابل شمارش مونث

1 یادداشت ثبت

2 ضبط (فیلم یا نوار)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان