[فعل]

aufziehen

/ˈaʊftsˌiːən/
فعل گذرا و ناگذر

1 بالا کشیدن بالا بردن

2 (کشیدن و) باز کردن

3 بزرگ کردن پرورش دادن

  • 1.ein fremdes Kind wie sein eigenes aufziehen
    1. یک کودک غریبه را مانند مال خود بزرگ کردن
  • 2.ein Kind nach bestimmten Grundsätzen aufziehen
    2. یک کودک را طبق اصول مشخصی بزرگ کردن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان