[فعل]

aufzeigen

/ˈaʊftsˌaɪɡən/
فعل گذرا
[فعل کمکی: haben ]

1 نشان دادن افشا کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان