[فعل]

aufwirbeln

/ˈaʊfvˌɪɾbəln/
فعل گذرا
[فعل کمکی: haben ]

1 بلند کردن

2 بلند شدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان