[فعل]

aufwiegeln

فعل گذرا و ناگذر

1 برانگیختن برانگیزانیدن؛ تحریک کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان