[فعل]

ausliefern

فعل گذرا و ناگذر

1 تحویل دادن

2 عرضه کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان