[فعل]

ausloggen

فعل گذرا و ناگذر

1 از سیستم خارج شدن (کامپیوتر)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان