[اسم]

das Ausländeramt

/aʊslɛndɐ amt/
قابل شمارش خنثی
[جمع: ausländerämter] [ملکی: ausländeramt(e)s]

1 اداره امور مهاجرین

  • 1.Folgende Dokumente bringen Sie bitte zum Ausländeramt mit.
    1. لطفا مدارک زیر را با خود به اداره امور مهاجرین بیاورید.
  • 2.Sie sind beim Ausländeramt registriert.
    2. شما در اداره امور مهاجرین ثبت نام کردید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان