[فعل]

auslöschen

فعل گذرا و ناگذر

1 خاموش کردن از بین بردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان