[اسم]

das Ausmaß

/ˈaʊ̯smaːs/
قابل شمارش خنثی
[جمع: Ausmaße] [ملکی: Ausmaßes]

1 اندازه بزرگی، وسعت

  • 1.Das Ausmaß der Wirtschaftskrise wird immer größer.
    1 . بزرگی بحران اقتصادی بزرگتر خواهد شد.
  • 2.Zum Glück war das Ausmaß des Schadens begrenzt.
    2 . خوشبختانه، اندازه خسارت محدود بود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان